fbpx

Punyasmaranotsava

UÀÄgÀĸÀägÀuÉÆÃvÀìªÀzÀ
¤«ÄvÀå ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ
PÉÆ¥Àà¼À:
¸ÀA¸ÁÜ£À ²æÃUÀ«ªÀÄoÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 15-03-2015 
gÀAzÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ  ²æÃ
ªÀÄ.¤.¥Àæ.d.°A. ²æòªÀ±ÁAvÀ«ÃgÀ ªÀĺÁ²ªÀAiÉÆÃVUÀ¼À ¥ÀÄtå ¸ÀägÀuÉÆÃvÀìªÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ dgÀÄUÀ°zÉ. F ¤«ÄvÀåªÁV ¥Àæw ªÀµÀðzÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄAvÉ F ¸ÁgÉAiÀÄÆ
¨É½UÉΠ 6 UÀAmÉUÉ ²æÃUÀ«¹zÉÞñÀégÀ
ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æêÀļɪÀįÉèñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ¢AzÀ ²æÃUÀ«ªÀÄoÀzÀªÀgÉUÉ
¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ dgÀÄUÀĪÀzÀÄ. F ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæAiÀÄ°è PÉ® £Ár£À ºÀgÀUÀÄgÀÄZÀgÀ
ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C¸ÀASÁåvÀ ¨sÀPÁÛ¢üUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀgÀÄ. £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ
¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¨sÀPÁÛ¢üUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ¥ÀÆdå °A.²æà ²ªÀ±ÁAvÀ«ÃgÀ
ªÀĺÁ²ªÀAiÉÆÃVUÀ¼À PÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀægÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æÃUÀ«ªÀÄoÀzÀ ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ.

GavÀ DgÉÆÃUÀå vÀ¥Á¸ÀuÉ
ºÁUÀÆ aQvÁì ²©gÀ
PÉÆ¥Àà¼À : £ÀUÀgÀzÀ
²æÃUÀ«ªÀÄoÀzÀ°è  ¢£ÁAPÀ 15-03-2015 gÀAzÀÄ
gÀ«ªÁgÀ dgÀÄUÀĪÀ °AUÉÊPÀå d. ²æà ²ªÀ±ÁAvÀ«ÃgÀ ªÀĺÁ²ªÀAiÉÆÃVUÀ¼À
¥ÀÄtå¸ÀägÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå GavÀ DgÉÆÃUÀå vÀ¥Á¸ÀuÉ ºÁUÀÆ aQvÁì ²©gÀªÀ£ÀÄß
E°è£À  ²æÃUÀ«¹zÉÞñÀégÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ
ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ
²æÃUÀ«ªÀÄoÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è  K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.
CAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.30 jAzÀ DgÀA¨sÀªÁV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ F GavÀ aQvÁì
²©gÀªÀÅ dgÀÄUÀ°zÉ. £Ár£À ºÉ¸ÀgÁAvÀ  £ÀgÀ
gÉÆÃUÀ vÀdÕgÁzÀ ºÀħâ½îAiÀÄ qÁ.J¸ï.¦. §½UÁgÀ, £ÁgÁAiÀÄt ºÀÈzÀAiÀiÁ®AiÀÄ
ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ gÉÆÃUÀ vÀdÕgÁzÀ qÁ.µÀtÄäR »gÉêÀÄoÀ, J®Ä§ÄQüÀÄ
vÀdÕgÁzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÁUÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ vÀdÕgÁzÀ qÁ.§¸ÀªÀgÁd PÁåªÀlgï, GzÀgÀ
gÉÆÃUÀ vÀdÕgÁzÀ ºÀħâ½îAiÀÄ qÁ. ²æñÉÊ® a¤ªÁ®gÀ, ªÀÄÆvÀægÉÆÃUÀ vÀdÕgÁzÀ UÀzÀUÀ
£ÀUÀgÀzÀ qÁ.±ÀgÀt§¸ÀªÀ D®ÆgÀ, ¹ÛçÃgÉÆÃUÀ vÀdÕgÁzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ.¸ÀįÉÆÃZÀ£Á
a¤ªÁ®gÀ, d£ÀgÀ¯ï vÀdÕgÁzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ qÁ.GªÉÄñÀ gÁdÆgÀ, £ÉÃvÀægÉÆÃUÀ vÀdÕgÁzÀ
ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ  qÁ ²æÃPÁAvÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ,
zÀAvÀ ªÉÊzÀågÁzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ.CPÀëvÁ 
a¤ªÁ®gÀ, Q« ªÀÄÆUÀÄ UÀAl®Ä vÀdÕgÁzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ qÁ.PÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À  EªÀgÀ®èzÉà ²æÃUÀ«¹zÉÞñÀégÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ
PÁ¯ÉÃf£À £ÀÄjvÀ vÀdÕgÀÄ ¸ÀºÀ ««zsÀ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÉÆÃVUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ
£Àqɹ £ÀAvÀgÀ aQvÉì ¤ÃqÀĪÀgÀÄ.  PÉÆ¥Àà¼À
ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¨sÀPÁÛ¢üUÀ¼ÀÄ F ²©gÀzÀ 
G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ 
²æÃUÀ«¹zÉÞñÀégÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ
CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ ¥ÁæZÁAiÀÄð  qÁ.§¸ÀªÀgÁd ¸ÀªÀr ºÁUÀÆ UÀ«ªÀÄoÀzÀ  ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ.

Please follow and like us:
error

Leave a Reply

error: Content is protected !!