ಜೆಡಿಎಸ್party  ಸಂಘಟನೆ ಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ…. ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ TICKET ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇಹಮೊದ ಹುಸೇನಿ . ಮುಸ್ತಪಾ ಆಗ್ರಹ

ಜೆಡಿಎಸ್party  ಸಂಘಟನೆ ಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ…. ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ TICKET ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇಹಮೊದ ಹುಸೇನಿ . ಮುಸ್ತಪಾ ಆಗ್ರಹ

Leave a Reply