ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ Koppal District Govt Offices,Officers Contact Numbers

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
Koppal District Govt Offices,Officers Contact Numbers

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು     ೨೨೧೨೬೧
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಪ್ಪಳ            ೨೨೦೦೦೨,೨೨೦೦೪೦,
ಉಪಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿಗಳು ೨೦೨೩೭,೨೨೧೨೭೧
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ೨೨೧೦೪೩
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ೨೨೧೨೨೬
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ೨೨೧೨೦೭
ಯೋ.ಆಂ. ಮೌಲ್ಯಪಾಪನಾಧಿಕಾರಿ ೨೨೧೨೨೬
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ೨೨೦೧೮೬
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜಿ.ಪಂ.       ೨೨೧೨೧೦
ಕಾ.ನಿ.ಅ.ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ವಿಭಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೮೪೫,೨೨೦೫೧೪
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅಭಿಯಂತರರು ೯೪೮೦೮೭೧೧೦೮
ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ
ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ಉಪವಿಭಾಗ ಯಲಬುರ್ಗಾ   ೯೪೮೦೮೭೧೧೮
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅಭಿಯಂತರರು. ೨೬೭೦೬೧
ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ ಕುಷ್ಟಗಿ ೯೪೮೦೮೭೧೧೧೩
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅಭಿಯಂತರರು. ೨೩೦೪೬೫
ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ ಗಂಗಾವತಿ   ೯೪೮೦೮೭೧೧೦೩
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ.ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ
ಉಪವಿಭಾಗ,ಕೊಪ್ಪಳ ೯೮೮೬೭೮೮೯೪೯
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ೨೨೦೩೯೯
ತಾ.ಪಂ. ಕೊಪ್ಪಳ ೯೪೮೦೮೭೧೧೦೫,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ೨೨೦೧೩೬
ತಾ.ಪಂ. ಯಲಬುರ್ಗಾ ೯೪೮೦೮೭೧೧೧೫
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ೨೬೭೦೨೮
ತಾ.ಪಂ. ಕುಷ್ಟಗಿ ೯೪೮೦೮೭೧೧೧೦
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ೨೩೦೨೩೦
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪ್ಪಳ        ೨೨೧೩೦೩
ಡಿ.ವೈ.ಪಿ.ಸಿ. ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ        ೨೨೦೮೨೧
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೪೩೭
ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೨೨೧೮೭೯
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೧೭೬೦
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಹಿಳಾ & ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ       ೨೨೨೭೦೩
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು        ೨೨೧೨೦೫
ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು        ೨೨೦೫೯೬
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೧೩೮
ತಾಲೂಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೫೯೦
ಉಪನಿರ್ದೆಶಕರು
ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಕೊಪ್ಪಳ        ೨೨೧೪೦೮
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೆಶಕರು
ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಕೊಪ್ಪಳ        ೨೨೦೦೨೩
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೆಶಕರು
ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ೨೦೧೪೦೦
ಉಪನಿರ್ದೆಶಕರು
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೧೭೦
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೨೨೬,೨೨೧೬೩೩
ಉಪನಿರ್ದೆಶಕರು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೧೨೩೧,೨೩೧೫೩೦
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೦೪೬೫
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕ.ಮು.ಸಾ.ಅ.ನಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ೯೪೮೦೮೨೬೧೧೨
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೧೫೬೬,೨೨೨೩೦೬
ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನೋಡಲ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೧೩೫೨
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಾಣಿಜ್ಯ
ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೧೫೪೮,೨೩೧೧೦೧
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ವಾಣಿಜ್ಯ
ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೦೯೮೦,೨೩೦೩೯೧
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ
ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೧೬೬೦
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೦೪೪೪,೨೩೦೬೨೬
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ
ವರ್ಗಗಳ,ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ೨೨೧೬೦೬
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪ.ಜಾತಿ/
ಪ.ಪಂಗಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,ಕೊಪ್ಪ        ೨೨೧೧೭೬
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪ್ಪಳ        ೨೨೧೪೫೩
ಉಪನಿಬಂಧಕರು,ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೧೧೦೯
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪದವಿ
ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೨೨೪೬
ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ      ೨೨೨೨೩೪
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್‌ಐಸಿ೨೨೨೩೫೨
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು  ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೨೩೨೧
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೧೭೭೩
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ
ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೭೮೨
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಲೇರಿಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕೊಪ್ಪಳ      ೨೨೧೪೬೯
ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,   ೨೨೦೮೫೭
ಕೊಪ್ಪಳ
ರಿಸೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕೊಪ್ಪಳ     ೨೩೧೦೩೮
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಬಿಸಿಎಂ ಕಾರ್ಪೋರೇಶಷನ್ ೨೨೧೮೪೭
ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕೊಪ್ಪಳ       ೨೨೦೧೦೭
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು  ಆಹಾರ ಮತ್ತು
ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೧೫೧೫
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು
ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ,ಕೊಪ್ಪಳ       ೨೨೧೩೪೦
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ೨೨೧೧೭೩
ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೧೨೬೧
important contact numbers of koppal district govt officers
Koppal Dc,AC,SP

ಮುನ್ಸಿಫಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೧೮೯೫
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ತಾಲೂಕ ೯೪೮೦೮೭೧೧೧೦
ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಷ್ಟಗಿ
ಪುರಸಭೆ,ಕುಷ್ಟಗಿ ೨೬೭೦೪೧
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ೨೬೭೪೯೮
ಭೂ-ಸೇನಾ ನಿಗಮ ೨೬೭೫೭೦
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ೨೬೭೪೬೩
ರೇಷ್ಮೇ ಇಲಾಖೆ ೨೬೭೨೯೧
ತಾಲೂಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು      ೨೬೭೪೬೨
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ೨೬೭೦೧೬
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ೨೬೭೦೪೩
ಶಿಶುಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ೨೬೭೦೪೯
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ೨೬೭೦೨೪
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಕುಷ್ಟಗಿ       ೨೬೭೦೭೦
ಚುನಾವಣೆ ವಿಭಾಗ ೨೨೦೮೫೪
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೧೬೯೦
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ೨೨೦೩೮೧
ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ೨೨೦೩೮೧
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ೨೩೦೧೧೧
ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೦೨೨೨
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ. ೨೩೦೨೨೨
೧೦೦
ಡಿ.ಆರ್.ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷ್ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೦೧೬೯
ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು       ೨೩೧೪೭೩
ತಹಶೀಲ್ದಾರರು,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೨೩೧೮
೨೨೨೩೧೭
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ
ಇಲಾಖೆ, ಉಪವಿಭಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೦೨೭೯
ಕಾರ್ಮಿಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕೊಪ್ಪಳ ೯೭೪೦೭೮೪೧೬೩
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ & ೨೨೧೪೧೭
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪ್ಪಳ    ೨೨೦೬೦೭
ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕೊಪ್ಪಳ       ೨೨೦೫೭೭
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ವಾಣಿಜ್ಯ
ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ  ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೦೦೧೭
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೨೦೦೨
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಅಧಿಕಾರಿ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೧೩೦೦
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ
ಯೋಜನೆ ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೨೦೨
ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪ್ಪಳ   ೨೨೧೨೮೫
ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು      ೨೨೧೮೫೦
ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ೨೨೨೬೦೭
ಜಿಲ್ಲಾ  ಲೈಬ್ರರಿಯನ್,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೨೦೦೩
ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ವಿಭಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೦೦೫
ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಉಪವಿಭಾಗ ೨೨೦೮೭೭
ಕಾ.ನಿ.ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಭಾಗ        ೨೬೭೦೨೪
ಅಧಿಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೀರಾವರಿ
 ಇಲಾಖೆ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ೨೭೦೦೨೬
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ೨೭೦೩೦೬
ಟಿ.ಬಿ.ಪಿ. ಮುನಿರಾಬಾದ್ ೨೭೦೨೩೯
ಜಲನಿರ್ಮಲ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ ೨೨೨೫೮೪,
೨೨೧೦೨೨
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ತಾಂತ್ರಿಕ) ಜಲನಿರ್ಮಲ
ಘಟಕ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೧೦೨೨
ಜಲಸಂವರ್ಧನಾ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ,
ಹೊಸಪೇಟೆ ೨೩೦೧೨೦
ಆಯುಕ್ತರು ನಗರಸಭೆ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೦೨೮೦,೨೩೦೧೯೨
ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೧೯೦೦,೨೨೦೪೪೮
ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಮುನಿರಾಬಾದ್ ೨೭೦೦೩೬,೨೭೦೦೨೪
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರು ಮಹಿಳಾ ಸಮುಖ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೦೮೫೪
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ,ಮುನಿರಾಬಾದ್(ಟ.ಬಿ.ಪಿ)    ೨೭೦೨೪೧
೨೭೦೩೨೧
ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೧೩೭೩
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೨೩೫
ಕೆ.ಎಚ್.ಡಿ.ಸಿ. ಭಾಗ್ಯನಗರ ೨೩೦೪೯೬
ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಯೋಜನೆ,ಕಿನ್ನಾಳ ೨೮೪೮೩೯
೨೮೪೭೧೯
ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಕೊಕಪ್ಪಳ ೨೩೧೪೦೩
ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೭೭೦
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ,ಕೊಪ್ಪಳ  ೨೩೦೯೨೧
ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೮೫೯
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೧೪೪೪
೨೩೦೨೪೦
ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೮೨೯
ಫೋನೋಗ್ರಾಮ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೦೨೪೮
ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಪ್ಪಳ  ೨೨೦೩೯೦
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೦೦೬೯
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕೊಪ್ಪಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ೨೨೦೦೨೧
ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ೨೨೨೩೪೦
ಕೆಎಸ್ ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೨೨೩೪೧

ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಗಳು
ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಕೊಪ್ಪಳ ೨೩೦೨೮೦
ಇಂದ್ರಭವನ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಮುನಿರಾಬಾದ್    ೨೭೦೨೩೫
ವೈಕುಂಠ ಅತಿಥಿಗೃಹ ಹೊಸಪೇಟೆ ೨೫೯೧೧೫
೨೫೯೧೧೩
ಹುಲಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹುಲಿಗಿ ೨೭೪೬೧೧
ಪಂಪಾವನ,ಮುನಿರಾಬಾದ್ ೨೭೦೩೧೬

ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕ (೦೮೫೩೩)
ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ,ಗಂಗಾವತಿ ೨೩೦೯೨೯,೨೩೧೪೬೯
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ್ ೨೩೦೨೩೦
ತಾ.ಪಂ. ಗಂಗಾವತಿ ೯೪೮೦೮೭೧೧೦೦
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ೨೩೦೫೭೦
ಸಹಾಯಕ  ಉಪನಿರ್ದೆಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  ೨೩೦೧೭೪
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ೨೩೨೯೧೫
ತಾಲೂಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು    ೨೩೨೭೬೯
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ೨೭೧೪೬೩,೨೭೩೭೪೪
ನಗರಸಭೆ,ಗಂಗಾವತಿ ೨೩೦೨೪೩
ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ(ಐ.ಬಿ) ಗಂಗಾವತಿ ೨೩೦೪೬೪
ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೆಂಜ್ ೨೭೧೯೧೯
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ,ಗಂಗಾವತಿ    ೨೭೦೬೮೪

ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕ (೦೮೫೩೪)
ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ, ೨೨೦೧೩೦
ಕಾರ್‍ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಕ
ಪಂಚಾಯತ್ ಯಲಬುರ್ಗಾ ೨೨೦೧೩೬
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ೨೨೦೩೯೩
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ      ೨೨೦೬೪೮
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ೨೨೦೧೩೧
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ      ೨೨೦೪೨೯
ತಾಲೂಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ        ೨೨೦೪೨೯
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ
ಇಲಾಖೆ,ಯಲಬುರ್ಗಾ ೨೨೦೧೪೬
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ೨೨೦೫೪೮
ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ (ಐಬಿ) ೨೨೦೫೧೬
ಕುಕನೂರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ(ಐಬಿ) ೨೭೦೧೪೭
ಪುರಸಭೆ,ಯಲಬುರ್ಗಾ ೨೨೦೧೩೮
ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಲಬುರ್ಗಾ ೨೨೦೧೩೩
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಯಲಬುರ್ಗಾ ೨೨೦೦೩೮

ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕ(೦೮೫೩೬)
ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ೨೬೭೦೩೧
೨೬೭೧೬೨
ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿ ೨೬೭೦೨೮
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಪವಿಭಾಗ ೨೬೭೦೨೪
ಸಿಡಿಪಿಓ ಕಚೇರಿ ೨೬೭೦೪೯
ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ೨೬೭೦೩೯
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ೨೬೭೮೩೮
ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ   ೨೬೭೧೦೪
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ೨೬೭೪೯೮
೨೮೮೦೨೪
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ
 ಉಪವಿಭಾಗ ೨೬೭೦೬೧
ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ೨೬೭೮೮೧
ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ೨೬೭೪೬೨
ರೇಷ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ೯೭೩೧೮೯೯೯೦೫
ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಅಧಿಕಾರಿ ೯೮೪೫೩೯೫೪೪೬
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ
ಸಾಯಕ ನಿರ್ದೆಶಕ ೯೪೮೦೮೧೦೪೮೧
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ೨೬೭೧೧೫
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ        ೨೬೭೦೧೬
ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಧಿಕಾರಿ ೨೬೭೮೨೫
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ೨೬೭೯೬೭
ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತೇಜನಾಧಿಕಾರಿ ೯೦೩೬೮೦೮೨೬೭
ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ   ೨೬೭೦೨೨
ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿ ೨೬೭೦೪೩
ಬಿಆರ್ ಸಿ ಕಚೇರಿ ೨೬೭೬೩೪
ಉಪಖಜಾನೆ ಕಚೇರಿ ೨೬೭೦೪೮
ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ ೨೬೭೨೪೭
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ೨೬೭೫೭೧
ಎಪಿಎಂಸಿ ೨೬೭೦೩೯

Please follow and like us:
error