gangavathi information details-1

M/s  Sri Balaji Enterprises
Sriramnagar-584 130
Auth. Disri : The Supreme Indutries Limited
CPVC,APVC Pipes, Fittings & Drip Accessories
 276629
Fax :  276498
9902575789
9164858585
9448102622
ajay Steels & Cements
9611170596
9481231111
dhanalaxmi Hardware 270318 9845333325
A Satyanarayana Setty & Bros       234260
Mahadev Steel Center 271834
Shilpa Iron Mart
Sirigeri Hardwares 234649
Sri GowriShankar Trading              234605
9845315518
Ramanjaneya Enterprises      9036036074
Swastika Enterprises              8867126603
Sri Marakandieshwara Enterprise                               9986203610
Gowda Kennels Sales            9900990755
City Steels & Hardware          9972839346
Cement Shop                         9480309976
Khaja Azmir Wood Flaming Works 9731571978
M/S Keloji Hard Wares 9844041927
Ravi Gross & Plywood             9845910423
Sapthagiri Electricals               9008533888
Shree Sharada Hardwares         9916332464
Shree Shrinivas Roofing
And Hardware                          9964252046
Shri Ambika Trading Company 9900980503
Shri Laxmi Venkateshwar
Iron Marchant                         9845838687
Sri Laxminarayana
Enterprises                             8147964521
Laxmi Prasanna Hardware     9844222278
K G N Iron Mart                      9886999214
Kailash Hardware                   9986068470
Karatagi
Shri Vinaya Enterprises                  275201
Sri Mahalaxmi Iran Hardware 9611083508
Sri Siddivinayaka Playwoods 9742129018
Shri Devi Hardware                        275120
Chaitanya HardWare              9986501027
Chetan Steels                                 274709
Kailash Marbals                      9739506647
Shri Vinaya Enterprises                  275201
OM Shiva Electricals
Hardware 8762297203
Banashankari Enter Prises 9844128806

ADVOCATES

Arunkumar Arali 9480715387
Arun Ayodya 9481292688
Ayodya R 9481292688
A Prabhakar 9448380144
Abdul Rahiman Patil 9242497785
Ananat Murty 9738536379
Ashokswamy Heroor 271234
9448303133
Amaregouda Budihal 988082844
Amaresh Hiremath 9449688963
Allalli Basappa 7411001815
A M Malipatil 9738472510
B Suvarna 9591862546
B Kavita Gurumurthy 9880595986
Basavarj M 9448370355
Basavaraj Goud Patil 9449689228
Bilgar Nagaraj 9448302863
B H Gutti 9242026315
B Mallappa 234095
B Bsanagouda 9449286659
Basanagouda Y 9900476401
B M Patil 934295447
B Manohar Choudri 9242231441
C Santhos B 9986813134
Chandrashekargouda 9449256087
C Ragavendra N 9886896630
C Ramesh 9986124724
Chikkaveerangouda 9449904160
Chandhpasha 9980427765
Chandrashekar B.M 9916188576
D L Hiremath 9341836027
D.A.Halasamudra    230879
D A Halasamudra 9448302826
H Prabhakar 9448132474
H Kanakaraya 9945423423
Hanumantappa 9611727839
H Basanagouda 9448695203
H Sharanappa 9448440742
H M Manjunath 9880062155
H Mahabaleshwar 9242800235
H C Yadav 9008302666
Gouse Peer 9986125594
Gangangouda Patil 9844271626
G Veereshappa 9740390593
Girish Gayakwad 9480413246
Gangadhar P 8970346462
H W Kumbar 9945976996
H B Pujar 91640 91860
Vijandra C 9449154201
Virupashgouda 9880119983
Venkatesh Gouda 7829630699
Hanumantappa K 9449582458
Hanumesh K 9448927324
Jagadish M Hiremath 9738422625
N Prahlad Rao 9449663624
M Narasanna 9449516448
H Basanagouda 9448695203
Jeelana Pasha 9845857718
Jagadish M 9738422625
J Nagendra 9448219252
J Basavaraj 9448924744
K Hanumatn R 9448335714
Kamaleshwar P 9480219123
K Pranesh Rao 9845331506
K Anant Rao 9242105826
K Krishnappa 9880085535
K Venkatachar 230084
Kenchappa 9448632554
Kum Swetha H K Patil 9945423423
Murtuha Bhavikatti 9449517155
Minasagi Sharanappa 9845005371
MD. Fayaz 9900683150
Mallikarjun 9342387743
Mahesh B T 9742663524
M Gangadhar 9448480612
M Swaraj 9972221156
Mallikarjun J 9008899929

Mallikarjun Gouda Patil 9449688980
M Mariyappa 8722334175
Naganagouda Patil 9448333238
N. Pranesh 9900751402
Najeer Hussaain 9242887158
N P Suddi 9972007959
N.Prahlad Roa 230424
Naganagouda Patil 230355 
Naganagoda S P 9741271866
N Tukarama 9945026927
Nagaraj Javali 9845299080
Nagaraj M Balagod 9448159981
Nagaraj Swamy 9731817890
Veeresh S.K. 9448781769
Vinay Patil 9481292539
V Chandrashekar 9900475379
Parasppa 9880889467
Pampayya 9740715289
Pranesh Kulkarni 9481465630
Prakash Korishettar 9448207278
Praveen Hugar 9900890969
Premmurty H 9449279636
P V Patil 9343421525
Praksha K. 9916233553
Praneshcahar J 230952
Prashant Kumar 9035517350
Pushpavathi 9448632554
Nagaraj Jawali 9849299080
Nagaraj 9980482017
R H N 9663705706
Raghavendra J.B 9880828979
Ramanna S 9901616047
Rayangouda L 9880839450
Raheem 9242497785
R K Nerebenchi 9449329851
Ramesh Hiremath 7899937719
Revisingh 9900479246
Raghavendra 9916115845 
R R Kulkarni 9845297258
Rupanagouda P Patil 9845831221
Rajshekar Huliyapur 9449796097
Shivappa D 9880878395
Sharanayya 9480309676
Savitha B 9448632554
Shivappa Yalburgi 9880879268
S B Adeppanavar 9036868524
S S Patil 9448034268
S.B.Reddy 230266
Sugappa 275148
Srikant N 9482366690
Shanmukswamy K 9611745369
Shivashankar 9448334985
Shashidhar Gouda 9739020122
Srinivas Patil 9945967677
Sharanappa C.K 9482605903
S H B 8197950928
S Hiremath 9972703597
Smt. Shaheen K 9449152770
Smt. Y.Uma 8971845518
Sheshagiri K 9880984019
Syed Hashumuddin 9448213639
Smt. Syeda Banu 9141226168
Smt. Soubhagyalaxmi 8050444660
Shivandswamy 9448788620
Shrikantayya 9945287612
Sharanagouda Malipatil 9964174921
Sharanappa Pulbhavi 234708
Sharanapp T 9836469433
Sharanabasava 9845621622
Sharnappa P U 9945369776
Subhash Chandra 9844988602
Srinivas Palled 9945489469
Sandeep P R 9741652075
SanayaGoud 98454409171
Syed Abdul Majid 998688125
Shashekar 9611032463
Shaik Hussain 988609738
Shobha 9242434395
S Ramachandrappa 9945947355
T Manjunath 7259884858
Timmanagouda P Patil 9972614156
Timmanna N 9448219166
T R S 9448633967
Umesh C 9036538588
V N Patil 9480062120
Venkatesh Venkanna 9972392498
Vijayamanthatesh B 9035514797
Veerabhadrayya Hiremath 9449688926
Vivekanand 9448133919
Veeranna Daggi 9945981303
V Chandrashekar 9448801866
Yamanaguda 9900683621
Y Uma 8971845518
Yamanappa 9591171070
Yamanurappa I 7829349342
AIR CONDITIONER SALES/ SERVICE
CBS Refrigeration Works
272013
9480284127
9845635528
Bharat Refrigeration  Service
Center 9886096366
Cool  India Services 27337
ARCHITECTS & 
CONSULTING 
ENGINEERS
Gutti  Associates   9986132437
9448764500
Chandru Associates 9986125660
H.M.Nuthan Kumar 270702
Kamadenu Civil Engineers 272375
Tirumala Consulatancy 223094
GK Constructions 9448335711
Devendra Kumar Engineer 9448335727
Shri Nandi Associates 9739506587
ARTIST
Tribbal K Arts 272450
Vijayanagar Arts 9448679004
AUDIO CD/DVD
V A Electronics And Mobiles 9743552876
Sri Venkateshwara
Electronics 9972709292
Mahadev Electricals 7411005375
OM Shiva Electricals
And Hardware 8762297203
Santosh Ent 9448570390
Sri Lakshmi Enterorises 9880463600
V.A Electonics 9738597900
AUDITORS / 
TAX CONSULTANTS
Angadi Associates 271561
Arali Mallikarjun 275964
Bhimasen Rao Alawandikar          272072
Anand Kumar Akki 271932
Anandkumar & Associates 271372
L.Venkatesh 
M H Sonnekhan 230407
270470
M Vittal Setty 234745
Shrikumar S Aili 234151
270795
Veerappa  S Raj 271978
S.B.Angadi 271561
Tayappa M D 226116
AUTO FINANCE
C.B.S. FINANCIAL SERVICE
Cell : 98452 48136 
Off : 93799 27089
AUTOMOBILE DEALERS
TRACTOR
M/s AMARJYOTHI  
AUTOMOBILES
AUTHORISED DEALERS 
MAHINDRA TRACTORS   321799
SALES, SPARES & SERVICES  
9742369999
9845818009
SRI SAI MOTORS
AUTHORISED DEALERS
TAFE TRACTORS  
SALES, SPARES & SERVICES
270166
  9448322551
 9538444666
RLV TRACTORS
Authorised Dealers
ESCORT Tractors
Sales,Spares & Serivices 9980051354                8762180300
TWO WHEELER
UMAMAHESHWARA
MOTORS
TVS Two Wheelers Show Room             273636,271705
9343390144
SRI BALAJI  MOTORS
 9986377584
9620400749
9902575789
9448102622
CBS Automotives   9916761536
9845552199  
V K Commercial Corporation 08535 221188 
SRI SAI HONDA
Honda Authorised Sub Dealer  
Sales & Service, Spares    9845519174
Bhumika Motors
Mahendra Two Wheelers 9620254998
08394-204034
220777
Pavan Car Decors 9916208620
Jayashree Engineering Works    
TATA Motora Authorised
Service Station 273341
08539-274744
274754
9448373314
Sai Bajaj 9845740941
Sri Eshwari Motors 272252 
Hero Motors 273722
FOUR WHEELERS
MUNEER CARS 9449870799
9449870796
Samarth Motors 273335  
 9448252010
9844057944   9844195696   
9886535131
Sri Ashok Automobiles 270698
Ramakrishna Automobiles 234749
234781
9448302825 
Sugareshwar Automobiles 270939
Sridevi  Automobiles 272665
Amar Motors 9739683133
Nakoda Auto Mobiles 9448372683
Shree Pavan Auto Mobiles 9986240569
K.K Automobiles- 9945174585
Subbanna Shetty Automobiles 9880050463
Shri Pooja Electricals 9916233445
Shri Vigneshwara Auto Mobiles 9900363195
Siddhartha Auto Spares And
Services 9449040235
Rafiq Auto Works 9008689618
Umer Auto Electrical Works 9945618173
Akash Electricals Works 9986115566
Shri Shivashanta Auto Mobiles       9448102624
G.B. General Battery And Auto
Electrical Works 9741652294
Gangamathe Electrical Works 9980709248
Rafi Electricals Works 9986686339
Shri Bhavani Electrical Work 9964445046
Shri Bhavani Auto Works 9342464758
Amar Motors 9739683133
Sri Hanuman Tyre Retraders 226278
Sri Laxmi Auto Needs 9448261956
Karatagi
Hamsa Honda Motors
Sales & Service Karatagi 9481087447
9448690488 
9480457707
Manasa Motors Karatagi 274048
  94480 22578
KSK  Agencies Karatagi 9686095940
Sri Jagan Matha Auto Care            273636 
 271705
Shree Pavan Auto Mobiles 9986240569
Shrinivas Automobiles 9980667298
Veeresh Motor Cycle Works 9900478553
Alla Bhakashi Automobiles
8971059337
M.D.Mustafa Battary Works   9986147895 Aslam Motor-Cycle Works 9880116540
Janata Auto Works 272576 
9880703848
9986124473
Majushree Tractors 9686449671
A.H.Auto  works 9448689981
Samarth Car Care 9880768876
Sri Jagadamba  
Engineering Works 271663
AUTO DECOR
PAWAN DTS & CAR DECOR
 9916208620
Auto ELECTRICALS
B.G. AUTO ELECTRICAL WORKS
9448391345
BASE UPS Invertors
M.D.Mustafa Battary Works   9986147895 Rafi Electricals Works 9986686339
Shri Bhavani Electrical Work  9964445046
Akash Electricals Works 9986115566
General Battery And Auto
Electrical Works 9741652294
Navaaz Auto Works 9902663735
Bhagya Shree Auto Garaje 9901135336
Umer Auto Electrical Works 9945618173
AQUARIUM
Fish World Aquariums 9986876527
TUBE TYRE 
Venkateshwara Tyre House 270223
9448655869
9986213191
Achutha Tyers 9242463711
Old Tyre-Tube  Sales 9880884185
Karunamayi Tyres 9480545714
Mehaboob Auto Mobiles 9886030396
Sri Kartikeya Tractors Tyrs 9880016399
BAKERY
Bengaluru Bakery 9901553828
Chandan Sweets 9886681857
Mysore S L V Ayyangar
 Bakery 9620173480
New S.L.J. Bangalore
Ayyangars Bakery 9141144752
Parivara Bakery 9449582441
Purohit Sweet Center 270325 
Punith Bakery 9738907025
Raghavendra Bakery 9035757959
SLJ Ayyangar Bekary 9844950343
SLV Iyengar Bakery 9449683449
SRI Lakshmi Narasimha
Agencies 273043
9448214152
SLV. Ayyangars Bakery 9741164249
Star Cooldrinks 9742625766
SriLaxmi Venkateshwara
Ayyangar Bakery 9844689149
Keshara Sagar Milk Dairy 8861463704
Mahadeva Sweets 9739746995
Sri Ayyangar Bekary 9448391384
Vijay Bakery 9449688974
BANKS 
SEE PAGE NO.  
for IFSC Code / MICR Code / Branch Code and Complete Address of Koppal District Banks
Andhra Bank 270399
Canara Bank 271071
Central Bank Of India 272156,
 272158
ICICI Bank   9886112697
Karur Vysya Bank (KVB) 9840829171
State Bank Of Hyderabad (SBH) 270204,270203
State Bank Of Hyderabad (SBH 271819,271818, 
State Bank Of India (SBI) 270130
State Bank Of Mysore (SBM) 273670
Induslnd Bank 9986168537
HDFC BANK 234301
234302
234303
Syndicate Bank 270224 
Federal Bank 271861
 271862 
Bank Of Baroda (BOB) 230023
230080
Co-Operative Banks
Sri Sai Shakti Pattin Souhard
Sahakari Niyamita 272060
9986434126
SUCO Bank 271673
270209
271674
Sri Channabasavaswamy
Sahakari Bank Ltd 234023
Sri Gandadhareshwar Souhardh
Co Operative Society 234079
The Sri  Veeramaheshwara  
Pattina Souhard 234684
M/S Spandana Vividoddesh
 Souhard Sahakari 234441
Sanketh Pattina Souharda
Niyamita 275008
Kanakadas Souhard
Credit C Op Ltd 272349
Sri Channabasav Pattina Souharde Sahakari Niyamita       234771
Sri Ramanagar Pattana
Sahakar Bank 276345
Shri Sidda Parvatha Patina
Sahakar Bank 275048
Shree Mahantesh Co-Operative 
Bank 275077
Sanketha Pattina Souhardha 
Sahakari Niyamitha 275008
Shri Danalaxmi Vividoddesh 
Souhardha Sahakari Niyamitha     274039
Gangavathi Souharda 
Pattina Sahakara Bank       9611709211
Sri Sharanabasaveshvara 
Sahakar Bank 275435
BATTERIES
B.G.ELECTRICALS WORKS
BASE UPS INVERTORS &
BATTERIES 9448391345
Shivakrupa Enterprises
Power Zone  Batteries                                                                       9902068308
S.K.Marketing Services   9986867410
RICH CLASS COMPUTERS
9916002052
9663713576
MD. MUSTAFA BATTERY
WORKS 9986147895                 
Bharatha Redietor Sales
And Service 9740793881
Akshaya Electrical 9986916406
Durga Auto Electrical 9880229244
Shree Maruteshwara
 Electrical & Hardwares 9611282017
M K Battery &
Auto Electrical 9844232963
Shri Sajjan Enter Prises 9845792692
BEAUTY PARLOUR
Lady Beauty Parlour 9886278501
Luky Heare Dresses 9731246006
Sapthagiri Hair Style 9964370696
Jayashrii Harbal Beauty
Parlour 9008074352
BLOOD BANKS
GOPI BLODD BANK The GOPI BLOOD BANK
 UNDER  YOUTH ASSOSIATION  272191
BOOK SHOPS
Vijayalaxmi Book Depot                 276272
Siddalingeshwara Book Stall          275040
Raghavendra Book Depot              271469
Ahamad Book Depo               9900641821
Anu Book Stall                                275248
Aswini Book Stall                    9880755368
Chandralamba Book Stall               277012
Jyothi Book Stall                     9738594888
Maruthi Book Depo                8147478416
Pavan Book Stall                    9731655838
Pooja Book Stall                     9845124526
Prashanta Communications   9242108916
Ramadev Book Stall               9448832740
Bajarang Fancy Stores           9686528434
Ramalingappa Book Stall       9901703941
Siddalingeshwara Books                275040
Swathi General Book Stall              231149
Ballery Book Depo                         270027
Ahmed Book Depo                 9900641821
Sameer Book Stall & General Store                         9845124775
Varasiddivinayaka Book Stall 9591438001
Borewells
Kamadhenu Rig Service
9845339538
9902640757
230882
BAR/ RESTAURANT 
Hotel Samarth Comforts
Attched Bar 273777
273778
Ganga Bar & Restaurants 272742
98 45 339910 
Pawan Bar 270009
Sanman Bar & Restaurant 273433
Sai Bar & Restaurant 240290
Shilpa Bar & Restaurant 230260
Swagat Bar
BUILDERS 
CONTRACTORS
Devendra Kumar Engineer 9448335727
Sri Nandi Associates 9739506587
G.K.Consultants 9448335711
Gutti Associates 9448764500
9986132437
Ashwin Builders 9845524575
Kamadenu Engineers 9845202883
K N Raju 230187
K Pampapati Patil 271767
Rahamatulla Khan 271784
Rajashekar Hiremath 234143
Yatnatti Basavaraj 238069
C H Nageshwar Rao 276176
R.Rajashekar
S.Prasad
Syed Sharfuddin 230435
D.V.Krishna Roa 276015
Donepudi Sriharinarayana 276438
J.Satyanarayana 234375
Bhavani Electricals 9611212611 
Mallikarjuna Building 9036501146
Raj Electrical 9480040891
BUILDING MATERIAL SUPPLIERS
M/s  Sri Balaji Enterprises
Sriramnagar-584 130
Auth. Disri : The Supreme Indutries Limited
CPVC,APVC Pipes, Fittings & Drip Accessories
 276629 
Fax :  276498
9902575789 
9164858585
9448102622
ajay Steels & Cements 
9611170596
9481231111
dhanalaxmi Hardware 270318 9845333325
A Satyanarayana Setty & Bros      234260
Mahadev Steel Center 271834
Shilpa Iron Mart
Sirigeri Hardwares 234649
Sri GowriShankar Trading             234605
9845315518
Ramanjaneya Enterprises     9036036074
Swastika Enterprises             8867126603
Sri Marakandieshwara Enterprise                               9986203610
Gowda Kennels Sales           9900990755
City Steels & Hardware         9972839346
Cement Shop                        9480309976
Khaja Azmir Wood Flaming Works 9731571978
M/S Keloji Hard Wares 9844041927
Ravi Gross & Plywood             9845910423
Sri Sharada Hardwares         9916332464
Sri Shrinivas Roofing 
And Hardware                          9964252046
Sri Ambika Trading Company 9900980503
Shri Laxmi Venkateshwar 
Iron Marchant                        9845838687
LaxminarayanaEnterprises 8147964521
Laxmi Prasanna Hardware    9844222278
K G N Iron Mart                     9886999214
Kailash Hardware                9986068470
Karatagi
Shri Vinaya Enterprises               275201
Sri Mahalaxmi Iran Hardware 9611083508
Sri Siddivinayaka Playwoods 9742129018
Shri Devi Hardware                      275120
Chaitanya HardWare           9986501027
Chetan Steels                              274709
Kailash Marbals                   9739506647
Shri Vinaya Enterprises               275201
OM Shiva Electricals
Hardware 8762297203
Banashankari Enter Prises 9844128806
CABLE TV
CITY CHANNELS
ANMOL CHANNELS
r.mOHAN
Shivappa nayak         9008074441
D.srinivas         948129228
GSPN Channel
P.dasarath   9980980399
G.S.P.N.channel   9886383750
camera dealers
Smile Photo Express   234160
9379504763
Griha Vaibhav   272094
V.A Electonics 9738597900
9743552876
Annapurna electronics 273405
9742186111
9342442050
Mahadev Electricals 7411005375
Sri Lakshmi Enterorises 9880463600
CAR ACCESSORIES
CAR DECOR
PAWAN CAR DECORS 9916208620
9448957176
Muneer Cars 270055
CANVASSING AGENTS
M/s Murugan Canvassing Agent    273408
Sri Veeresh Canvassing Agent       271902
Mahadev Canvassing 270252
Sangappa Parappanawar 272833
Raghavendra Canvassing              273826
Siddalingeshwar Canvassors         272796
Maharadra Canvasing                    275138
Sri Raghavendra Canvassing        273975
Maheshwari Canvassing Agent
9448373116
Sri  Poornima Canvesers               9449827210
Sri Laxmi Ganesh
Canavassing     9900398981
CATERERS &
CATERING  SERVICES
DECORATORS
Bellary  Decorators 9845337561
Manjunath Decorators 9448633964
Balaji Decorators 9845332400
KBN Decorators 9448436625
 272995
National Decorators 9242315478
Star Decorators 9448551508 
231319
Sri Raghavendra  Decorators
9845332400
Sri Neelakanteshwar  
Decorators 9342037596
Bharat Decorators 9986117776
Gangavathi Decorators 9341468880
Paigambar Decorators 9845261582
RB Decorators   9945156167
Annapurneshwari Decorators
9343493266
HKGN Decorators 984421851
Vishal Decorators 9945296769
Sanjana Decorators 9886816507
Njami Decorators 9448924842
MAR Decorators 9343298160
Sri Kalika Decorators 9886891990
Gutti  Decorators 9986824516
Sri Laxmivenkateshwar
Suppliers 99868 86514
270766
Sanjeevini Suppliers 273131
Karnataka Decorators 9986520826
CBS Decorators 9242189597
Sri Bhimambika  
Decorators 9945211178
New City Decorators 9242213673
Annapurneshwari  
Decorators 9343493266
Ilahi Decorators 9945709647
KBN Decorators
Vaddarahatti 94484 36625
Ramesh  Decorators
Basapattan 238221
Raja  Decorators
Basapattan 9242869643
Yamanur Decorators
Basapattan 9880693760
Sri Durga Decorators
Sangapur 267714
Sri Laxmi Vasavi  Decorators
Hanaval 9880510245
Uma Decorators
Hosakera 9900362815
277002
Sri Venkatkrishna  Decorators
Jangamar Kalgudi 9449733183
Sri Mallikarjun Decorators
Herur 9242226803
Sri Venkateshwar Decorators
Herur 9242226803
Sharanukrupa Suppliers
Herur 9241984917
Sri Venkateshwar Decorators
Herur 92424 97779
Sri Shivashakti Decorators
Sangapur 08533- 277043
Sri Ramachandra Decorators
Salunchimar 9902680110
Sri Raghavendra Decorators
Salunchimar 9880829400
Sri Laxmi Decorators
Sriramnagar 98451 03100
 277159
Sri Basaveshwar Decorators
Sriramnagar 9242264559
Sri Vijayakrishna Decorators
Sriramnagar 9449733183
Khan Suppliers
Sriramnagar 9880883566
Sri Vasavi Decorators
Sriramanagar 9242256629
MDS Decorators
Siddapur 9448261245
National Decorators
Siddapur 9448183483
Sri Bharat Decorators
Karatagi 9880138962
Sri Ragavendra Decorators
Karatagi 9945789366
 275454
Sri CBS Decorators
Karatagi 9880876153
Sri Karnataka Decorators
Karatagi 9945606790
Sri Vasavi Decorators
Karatagi 9845124666
SK Lighting
Karatagi 9880196210
Mustafa Decorators
Karatagi 9448813987
Sri Shailmallikarjun Decorators
Navali 9448176740
Sri Shiva Suppliers
Navali 9448037366
Sri Manjusri Decorators
Kanakagiri 9449758488
Sri Shakti Sanjeevini Decorators
Kanakagiri 9480309688 
240368
Prasanna Decorators
Kanakagiri 9448730485
Jyoti Suppliers
Kanakagiri 9916724158
Sri Malllikarjun Decorators
Kanakagiri 9986884968
Sri Manjunath Decorators
Suppliers Kanakagiri 9448807152 240012
Sri Kanakachal Suppliers
Kanakagiri 240130
Sri Laxmi Venkateshwar Decorators
Kanakagiri 240325
Sagar Lighting Decorators 9902682011
Sri Laxmi Venkateshwar
Lightings 9980382470
Kasim Lightings 9945981321
Anil Lightings 9880402661
Majar Lightings 9242740270
MD Khajasab Lightings   9886157798
SS Lightings 9242888664
Noor Lightings 9945709647
MRALightings 9980646040
Hindustan Lightings 9242885276
H Narayan Lightings 9880889310
City Lighting 9242253173
CATERING SERVICES
Suma Caterers 9845778204
Shivashankar Caterers 9880492209
Pavitra Caterers 9945203850
Akshay Caterers 9845293348
Rupa Caterers 9845832264
Sneha Caterers 9845498085
Renuka  Caterers 9880885972
Soumya Caterers 9242111935
Anjali  Caterers 9242869859
Kaveri  Caterers 9242863178
Niranjan Caterers 9242168334
Vinayak Caterers 9845963839
Sarojini Caterers 9242199871
Banashankai Caterers 9242866734
Srinivas Caterers 9449294158
Sri Jyoti Caterers 9886821914
Sri Channabasav Caterers 9449179856
Uppi Caterers 9242213417
Venkateshwara Caterers 9242721535
Laxmi Caterers 9986813949 
CEMENT DEALERS
ajay Steels & Cements 
9611170596
9481231111
dhanalaxmi Hardware 270318 9845333325
A Satyanarayana Setty
 & Bros       234260
Mahadev Steel Center 271834
Shilpa Iron Mart
Sirigeri Hardwares 234649
Sri GowriShankar Trading          234605
9845315518
Ramanjaneya Enterprises     9036036074
Swastika Enterprises          8867126603
Sri Marakandieshwara Enterpris                             9986203610
City Steels & Hardware       9972839346
Cement Shop                      9480309976
Khaja Azmir Wood Flaming Works 9731571978
M/S Keloji Hard Wares 9844041927
Ravi Gross & Plywood             9845910423
Sapthagiri Electricals               9008533888
Shree Sharada Hardwares         9916332464
Shree Shrinivas Roofing 
And Hardware                          9964252046
Shri Ambika Trading Company 9900980503
Shree Enterprices                  9916332907
Sri Laxmi Steels                     9481938135
Shri Laxmi Venkateshwar 
Iron Marchant                         9845838687
Shree Laxmi Narasimha 
Hardware                                9880173432
Sri Laxminarayana
Enterprises                             8147964521
Shri Channasugureshwara 
Enter Prises                            9845027448
Laxmi Prasanna Hardware     9844222278
K G N Iron Mart                      9886999214
Kailash Hardware                   9986068470
Karatagi
Shri Vinaya Enterprises                  275201
Sri Mahalaxmi Iran Hardware 9611083508
Sri Siddivinayaka Playwoods 9742129018
Shri Devi Hardware                        275120
Chaitanya HardWare              9986501027
CHARTERED 
ACCOUNTANTS
Adur Channappa Siddappa    9945360735
Anand Kumar. K 9448104905
9844385432
Jantakal Thippeswamy 9448247969
Angadi Associates 271561
Arali Mallikarjun 275964
Bhimasen Rao Alawandikar           272072
Anand Kumar Akki 271932
Anandkumar & Associates 271372
M H Sonnekhan 230407
270470
M Vittal Setty 234745
Shrikumar S Aili 234151
270795
Veerappa  S Raj 271978
S.B.Angadi 271561
Tayappa M D 226116
CHIT FUNDS
Sri SAI Shakti Chits PVT.  LTD   272060
9686536116
M/s Shriram Chits (K) Pvt 234769
M/s Vajreshwari Chits Pvt. Ltd 270840
Gavisiddeshwar Chits Pvt. Ltd.   234675
9945858849
Mathasri Chits Pvt Ltd           9060595552
Chennupati Chit Funds Pvt. Ltd.
Perumal Chits Pvt. Ltd
Venkatalaxmi Harini Chitis Pvt. Ltd.
CLINICS
Govt Hospital 230102
230602
Ashwini Clinic                                 240166
240211
9449642361 
Anand Nursing Home                     230676
Sri Rama Clinic                               276146 
Bhavikatti Clinic                              270718
Patil Nursing Home                         270765
Shri Siddalingeshwara Clinic 9844583155
Tejaswini Child Hospital                 273167
Sushrusha Surgical & Maternity Nursing Home                                270978
Venkateshwara Hospital                 271285
Vijay Dental Clinic                          234728 
Vijayalaxmi Dental Clinic                274147
9448029282
Maruti Eye And Dental Hospital 234655
Annapurna Clinic Karatagi             275636
CONTRACTORS
C H Nageshwar Rao                      276176
D.V.Krishna Rao                             276015
Donepudi Sriharinarayana             276438
J.Satyanarayana                            234375
K N Raju 230187
K Pampapati Patil                           271767
Rahamutalla Khan                          271784
Rajashekar Hiremath                     234143
H Palaxgouda                                 277075
M.Baskareddy                                267655
Ramabattlapplanarasimha Rao     276771
V P Karikol 270890
Mahantappa Godind                       240209
Syed Sharfuddin                             230435
Yattanatti Basavaraj                       238069
COLLEGE
Smt. M.N.B.V. Trust (R)  SNG.
M.S.M.S. Rural  Polytechnic, marali
S.M.B.S. Degree College (BSW), marali
s.r. p.u. college ,
 marali 276666, 276966
231168
9448130068 
 9448300104
9481468746 
  9449663603 
SMT A.KANAKARTNA DEVI CHARITABLE TRUST A.L.PRASAD DEGREE COLLEGE Sriramnagar BBM, BCA & B Com 9448356836
9448093107
9448093106
7204167908
Smt.  A.K.R. DEVI MEMORIAL PU COLLEGE  (RESIDENTIAL) Science & commerce        9448356836
9448093107
9448093106
7204167908
GHN COLLEGE OF COMMERCE Pampanagar GANGAVATI                               230623
Tmae Society’s College Of EducationD.Ed & B.Ed College 270646
Sri H.R. Sriramulu Memorial College Saraswatigiri                                230490
Shri Kolli Nageshwara Rao 
Gangayya Govt.F.G. College 
231100 
9449688789
H.R.Sarojamma 231121
Girls Composite PU College 
S.R.Sriramulu Arts & Science College   230211
CNR GOVT 1ST GRADE COLLEGE,
276004
GHN Commerce College               230624
230623
230622
PU College Girls                             230223
Sri Ramulu Memorial Arts & Science College 230490
 H R Ramulu Memorial Arts & Science College                             230491
230492
GOVT.PUC                                     230518
Kalmath DED College                    231304
K.L.E.Society P.U College              271737
J.S.P.U.C.Science College             272774
ITI COLLEGES
Govt. ITI                                 9845770404
Sri Narayanswamy Private Industrial Training Center 9986167621
Vishweshwarayya ITI Basapatan                            9986167621
Sri Mahanatswamy ITI Chikkajantakal                      9986167621
Janath Seva Shikshana ITI Julainagar
Sarvodhaya ITC                    7899338060
Kayakayogi Sri Channabasavaswamy ITI 9538033095
Gangaotri ITI                          9739378790
Channabasavaswamy ITI       9880955015
Suvarnagiri ITI Kanakagiri      8970252426
Veeraneelambika ITI Agalakera                             8970252426 
Mathosri Shivagangamma ITI  8970252426
Basaveshwar ITI                    9980855677
CPVC  PIPES FITTINGS 
M/s Sri BALAJI  Enterprises
Main Road, Sriramnagar.
Autorised Distributors : The Supreme Industries Limited
CPVC, APVC Pipes, Fittings  & Drip Accessories 276629
276498
9902575789
9164858585
CLOTH SHOPS
PEPE Jeans
JAI DAT FASHIONS
9448730282 
 270011
Sujata Cloth Emporium 234532
Rajesh Cloth Center 275623
Cloth Emporium                             275461
Sri Venkateshwara Cloth Show Room 270641
Mummy Daddy Fancy Show Room 9480356125
Joyner Jeans & Casual Showroom                              
9901824902
9902373157
Sahana Selection                   9986520802
9986599684
Jaya Lakshmi Textiles               9036750713
Santosh Dresses                       9448028638
Aashirwad Exclusive MensWare                                 9449285753
Meena Selection                        9980287230
Ramdev Fashion Gents & Kids Ware                              9036851085
Ambe Fashions                         9449285231
Ganesh Cut Pices Center         9980721505 
Chandan Hand Looms              9480727769
Ambe Fashions                         9449285231
Aradhna Fabrics                        9448777289
Adhunik Textiles                                270013
270663
 9448302801 
Choice Land Garment               9964240318
Dhanalaxmi Readyment            9008231572
Kamal Sarees                            8088527052
Lalitha Fashion                          9449977464
Lucky Garments                        9845340225
Naresh Garments                9986359397
Rajaram Garments              9449255591
Shiva Garment                     9448810735
COLD STORAGE
M.Akbar  Sab Fruit Merchants & Commision Agents                    272406
9742051784
9538032680
COMMISION AGENTS
UÀAUÁªÀw  zÀ¯Á° CAUÀrUÀ¼À  ºÉ¸ÀgÀÄ,¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï 
GAVISIDDESHWAR TRADING CO 270738
Annpurneshwri Comercial 9611741286
B M Aralimatha Trading Co 267117
Basaveshwara Convasing Agent 9448518032
Dastagira & Company 9964306597
Eshwara Gowda And Nagana
 Gowda Kollur 9845325805
G J Boora Company 9448120729
Gala Brothers 9945297093
Gangavathi Bran Traders 9242859215
H Dananagowda V Ayyana 9448648989
H Hussen SAB And Sons 9448263051
Himalaya Paddy Corp 9535359594
Jai Anjaneya Trading Co 9980708685
Kashi Trading Company 9916330510
Keloji Ramachandrappa
Shrasti And Sons 9242327365
M. D.Ramakrishna Dalali 9449831560
M/s Hanuman Enterprises 9448371816
M/s Navabharatha Ent 9902717863
M/s Shivanagutti And Son 9448811992
M/s Spoorti Enterprices 9988359510
M/s Subhash Traders 9449830773
M/s Umar Traderes 9845348678
Mehaboob & Company 9449396867
Manju Agancies 9845173182
Manjunath Trading Co 9482245047
Mubarak Trading Co 9901994951
Neelanethra Traders 9972709581
Om Sai Trading Company 9880278758
P Basanna And Sons 9448205122
Parvati Canvasing Agency 7899489899
Pavan Traders 9845357878
R Mothilal General Marchants
& Commision Agent 9448213651
Rajashri And Company 9449823892
Ramadeva And Company 9448648960
S M Kavali Traders 9448517841
S.J. Ganni Marchants 9481551536
Sahana Trading Company 7829160630
Sai Shiva And Company 9986914850
Shantosh Trading Co 9449001373
Sharana Basaveshwar Ent 9880268089
Shiva Prakash Traders 9449024170
Shiva Sagar Tradaers 9880777323
Shivam Brokers 9448134877
Shree Akalavya Trading Co    9448695185
Shree Amareshwara
Trading Company 7760324195
Shree Amarnath Trader’s 9448524244
Shree Annadaneshwara Tradrs
9741462888
Sri Balaji Canvasing Agent     9880542633
Sri Bandeeshwari Trading Co9901201081
Sri Basaveshwara Trading Co        280083
Sri Chandrakanta Traders 9449329991
Sri Chandramouleshwara  
Trading Company 9448736583
Shree Dodda Basaveshwara Agents 9448333204
Shree Eshwari Trading
Company 9845801636
Shree Gajalaxmi Ent 9448730798
Sri Gosbaleshwara Ent 7899938338
Sri Guru  Veereshwar  
Trading Company 9845097103
Sri Guru Doddabasaveshwara
Trading Company 9632538775
Sri Guru Gavisiddeshwara
Ent 9449689425
Sri Guru Kottureshwara
Trading Company 9880172199
Sri Gurukrupa Traders 9740887392
Sri Gurumahanta Traders 9448179591
Sri Gurushankara Trading 9448552254
Sri Jagadabma Rice Mill
 And Industries 9036297038
Sri Jai Bhavani Trading Co     9611953754
Sri Jai Hanuman Trading 9880849134
Sri Jyothi Agencies 9008871533
Sri  KudalaSangameshwar
Traders 9742382997
Sri Kudala Sangameshwara  
Trading Company 9448811462
Shree Laxmi Narasimhaswami Enterprices 9449439907
Sri Mahalaxmi Traders 9880407544
Sri Maheshwara Trading Co   9449642433
Sri Maheshwari Rice
Commercial   9845811000
Sri Mallika Agro 280275
Sri Manjunatha Commercial   9845914825
Sri Manjunatha Corpo 9538331878
Sri Manjunatha Trading Co 9449663556
Sri Manvi Trading Co 9740548016
Sri Navin Traders 9886172702
Sri Netravati Trading Co 9980079533
Sri Raghavendra Canvacer9448796780
Sri Raghavendra Syndicate9449774492
Sri Rajeshwari Traders 9448420206
Sri Rama Anjaneya Com 9986256448
Sri Ravi Trading Co 9902717695
Sri Renukadevi Trading Co 9448149899
Sri S V Kalakabandi Dalali Shop 9845096958
Sri SAI Traders 9986686399
Sri SajjalaSri And Co 9945368890
Sri Sangam And Comany 9448218607
Sri Sanjay Udyoga 9448370866
Sri Saptagiri Traders 9901476766
Sri Satyanarayana Traders 9448302794
Sri Shaila Syndicata 9986434534
Sri Shakti Ent 9844386683
Sri Shambavi Commercials9448813068
Sri Shantaveera Traders 9731979811
Sri Sharanabasaveshwara
Trading Co 9900218925
Sri Shashi Ganesh Traders 9880143487
Sri Shivakrupa Trading Co   9980708853
Sri Shivani Ent 9986149122
Sri Shivaraj Ent 9972525129
Sri ShivaSri And Co 9448181249
Sri ShivaSri Commercial 9449072522
Sri Shivasiddalingeshwara
Traders 9243646188
Sri Sridevi And Co 9448333237
Sri Sridevi Commercial Cor   9844253249
Sri Srinivas Traders 9741652307
Sri Srishyla Commercial Corp 9482144714
Sri Shubham Agencies 9739757207
Sri Siddalingeswara Syndi 9880890689
Sri Somanatha Trading Co 9945363062
Sri Soubhagya Trading Co 9886570817
Sri TriveniSangama Trading9481549192
Sri Varalaxmi Industries 9448137533
Sri Vijaya Maruteshwara
Trading Co 9483169206
Sri Vijayachandra Malleshwara 9880896186
Sri Vijayalaxmi Rice Traders  9448472745
Sri Amardeepa Trading Co 9242164713
Sri Amareshwara Trading Co 9448416187
Sri Annadanesh And Co 9036509109
Sri Annadaneshwara Trading9449238631
Sri Annapurneshwari Traderes 9964890016
Sri Arunoodaya Traders 9741673182
Sri Basava Caynvasing Agencies 9449689469
Sri Bhavani Trading Co And
Gunny Marchant 9845097879
Sri Brundavana And Trading Co 9448695186
Sri Channaveereshwara Ent 9449800881
Sri Guruchannaveereshwara
 & Co 9845103489
Sri Hanuman Agencies 9448159512
Sri Jade Siddeshwara
Trading Co 9448678878
Sri Jayadeva Trading Co 9964252037
Sri Laxmi Narayana And Co  9242060995
A BASAVARAJ 273171
SAVANT AGENCIES 270416
JAGADISHWARA TRADING CO   270018
BALA KISHAN R MOTHILAL          270113
SRI RACHOTESHWARA
TRADING CO 270339
JAGADEESHWARI CO 272242
G.SHANTAVEERAPPA                   271368
S S V TDG CO                               270071
VARADA SHANKAR TRADING      270128
KELLOJI S.VENKANNA & BROS  270245
M MALLIKARJUNA                         270015
M S ZAFAR (BABA)                        271847
M/S SUPRABHATA TREADERS .  272378
VARDHAMAN ENTERPRISES      271773
N.TAYAPPA                                     270050
R.N.CHAMRAJ THE SECRETARY270369
SHASHI BHOSHAN TRADERS     271480
ABHINN ASSOCIATES                  270136  
JYOTI ENTERPRISES                   270305
SHIVANAGARAJA TRADING CO 270955.
SHIVAPRASANNA TRADING        270058
SRI ANJANEYA COMMERCIAL
CORPORATION                             272744
ANJANEYA TREADERS                271998
SRI RAGHAVENDRA AGENCIES  270976
HUNUMAN AGENCIES                  273078
SRI MANTRALAYA & CO               270134  
AKKI ENTERPRISES                     270742
SRI SAI RAM & CO                        226049 
SRI SAI RAM & CO                        270087 SRI JAGADAMBA ENT                  270038
SRI SHAIL SYNDICATE                 270366
PRABHU TRADERS                      271274
SRI SHIVAPARVATI TRDG CO      273496
AKALVYA TRADING COMPANY    273348
M/S SRI BHAGYALAXMI COMMERCIAL CORP                   272036
MANJUNATH COMMERCIAL         270110 
SRI SHIVAM BROKERS                273277
SRI MAHALAKSHMI CANVASERS             270440
SRI SACHIN TRADERS                 273254
A.BASAVARAJ & BROTHERS                     270250
SRI GANGADHARESWAR TRADING CO                                 270044
SRI MANJUSHREE COMMERCIALS         270544
VEL KUMAR & BROS                    272631
MURUGAN FIRM PADDY- CANVASING AGENT                     270032
SHIVA LEELA TDG, CO                  270365
 SRI VEERESHAPPA Y                  273016 SRI VENKATESHWARA RICE & OIL MILL                                         271147
SRI Y SIDDALINGESHWARA &
CO                                                  270342
SANGAMANTHA TRADERS          270573
SALASAR & COMPANY                 272215
SRI SHIVASIDDALINGESHWAR ENTERPRISES                              271496
SRISHIVASHANTHVEERA CANVASING                                   273363
NAVEEN TRADERS                       271339 
M.S.ZAFAR                                    271813
SRI SHIVASREE COMMERCIALS                             272522
M/S B.VEERESHAPPA & BROTHERS                                   270634
SANTOSH TRADING COMPANY  271373 M/S D. RAMAKRISHNA DALAL     273463
SHASHI ENTERPRISES               273266l
KASHI VISHWANATH TRADERS 270551 
Sri. SRIDEVI & CO                         272625
H.DANANAGOUDA. V. AYYANNA COMMISION AGENT                     271074 
VENKATESWARA ENTERPRISES 271236
SRI BANDESHWAR TDG CO       273898
SRI.ANANTHA LAXMI TRD CO     272002 SRI.BEERENDRA TRDG. CO.       272108 SRI ADHI LAXMI & CO                   271749
SURAJMAL SAJJANRAJ MEHTA  271826 RAGHAVENDRA TRADING CO     270961 THE MALLESHWARA TRDG CO  270352
THE SAPTHAMI AGRO
PRODUCTS PVT LTD                    271178
SRI LAXMI SRINIVAS TRADERS  272401
SANJAY TRADING COMPANY      270873
Sri Laxmi Syndicate 9448648977
Sri Laxmi Venkata Padma
Traders 9036623040
Sri Mahadeva Canvasing
Agent 9480380851
Sri Nandi Canvacing Agent   9448144453
Sri Poojita Agro Foods 9448544102
Sri Ramashwami Trading   9972262685
Sri Sachin Traders 9449472618
Sri Saibaba Agro Agencies 9448006567
Sri SajjalaSri Trading Co 9591483855
Sri Salasar And Co 9449262214
Sri Sapthagiri Trading
Corporation 9986080575
Sri Sathynarayana Trading 9902717556
Sri Shankara Traders 9449153338
Sri Sharadha Trading Co 9900989082
Sri Sharana Comerciels 9448263048
Sri Shashidhar Trading Co 9448371551
Sri Shilpa Agency 9448699517
Sri Shivapriya Traders 9449066120
Sri Shivashantveer And Co   9483991807
Sri Srinivas Agro Foods 9343857171
Sri Siddalingeshwara Trads  9449084299
Sri Vasavi Traders 9448263084
Sri Veerabhadraswami Ent 9342612572
Sri Veerabhadreshwara
Trading Corporation 9448707950
Sri Veerahanuman Traders    9448193674
Sri Vijaya Agencies 9880492038
Sri Vijayachandra M Trads 9448303507
Sri Vinkateshwara Gunny 9448633868
Sri Vishwa Traders 9448130533
Sri Vishwachetan Traders 9880111887
Sri Amruteshwara Trading 7899008689
Sri Laxmi Trade Links 9480560944
Sri Lingaraja Canavasing 9482404739
Sri Mallige Canvarses 9902853257
Sri Mallinatha Enterprises 9945852761
Sri Niketan Finance Co 9448550989
Sri Rajamatha Comercials 9448531261
Sri Sandeep Traders 9449689435
Sri Sarvesh Trading Co 9449772855
Sri Shaila Comercial 9448135673
Sri Shiva Siddlingeshwara
Comercial 9448137596
Sri Veerabadreshwara Ent     9343365891
Sri Vijaya Durga Ent 9448695327
Tungbhadra Trading Co 9449071812
Uma Maheshwari Traders 9480111595
UMA CHANDRAMOULESWARA   270246 JADE SIDDESHWAR TR CO         272295 .
gangavathi 
Computers dealers sales/service Smap Computers
Md.Fazal                   9845278219 
Smap Zone  
Internet Browsing
Printing 9845278219
SNEHA COMPUTERS
9741190093
9880165916
8880622220
Sahyadri tele services   9449021245  
9448351245
Keerthi Info System 9448243955 Bobby 98886512188 
271194
Saiteja Comp Salutions   9986983021
Umamahesh.M
Rich Class Computer Solutions 9916002052                                     9663713576                 
Unique Systems Computer
&  Service 9844782377
Max Computers &
Services 9845399260
Computer 
Training
N Tech Computers   230068 
Mice Computer Training
Institute 9986167367
SMC Computers 9741640677 7899338060
SIIT COMPUTER EDUCATION   9945210199
G-Tec Computer 9742821413
Yuva Shakti  230607
974216068
C.B.S.Computers 230984
9986809461
Saft Man Computer
& Education 9902347787
NIIT Computer Centre            230690
gangavathi  Courier
Professional Courier        231252
9742043624
DTDC   9164898997
VRL gangavathi 
On Dot Couriers LTD 9845454480
VRL Logistics 9886437744
VRL Booking 231031
CO OPERATIVE SOCIETY
Sri Kanakadasa Co-Operative
Society Limited 272349,9880685729
Sri Neelakanteshwara Sourdha
Co-Operative Society(R) 9448377799
Sri Veeramaheshwara Sourdha
Co-Operative Society (R) 9448130068
Sri C. B. S. Sourdha
Co-Operative Society (R) 9448130266
Sri Gangadhareshwara Sourdha
 Co-Op0erative Society (R)  9448132474
Gangavathi Sourdha
Co-Operative Society (R) 9448302835
Sri Bhuvaneshwari Sourdha
 Co-Operative Society (R) 9448192396
Sri Renuka Yallamma Devi
Sourdha Co-Operative (R) 9611170596
Sri Kanakadasa Sourdha
Co-Operative Society (R) 9880685729
Spandana Sourdha
Co-Operative Society (R) 9448335759
Sri Gangotri Sourdha
Co-Operative Society (R) 9845245730
Sri Basaveshwara Housing Board Sourdha Sourdha
Co-Operative ( R ) 9448370760
C. R. Sourdha Co-Operative
 Society (R) 9448183543
Vishwas Sourdha
Co-Operative Society (R) 9448480915
Vasavi Sourdha
Co-Operative Society (R) 9845059592
CANDELS 
MANUFACTURERS
Patil’s Candles 
Manufacturing & Marketing
July Nagar Gangavati-583227
CELL : 9740421318,9945141877
Please follow and like us:
error