ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣನವರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳು

Leave a Reply