ಪತ್ರಕರ್ತರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ


ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಕ್ಷಣೆಗ ತೆರಳಿದರು.

Leave a Reply