ಶ್ರೀಗಳ ಪುರಪ್ರವೇಶ ೨೮ ರಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ.

PÉÆ¥Àà¼À, 26- f¯ÉèAiÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð
vÁ®ÆQ£À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀPÉÌ PÀtéªÀÄoÀzÀ «ÃgÀWÀlÖ ºÀÄt¹ºÉÆüÉAiÀÄ ²æÃ1008 ²æÃ
«zÁåªÁgÀ¢ü wÃxÀðgÀ ¥ÀÄgÀ¥ÀæªÉñÀzÀ ¤«ÄvÀå ZÀað¸À®Ä ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀizÀ ²æÃ
ªÉAPÀmÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è 28gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ¨É½UÉÎ 10:30 PÉÌ ¥ÀƪÀð¨sÁ« ¸À¨sÉ
dgÀÄUÀ°zÉ.
   F PÀÄjvÀÄ
¥ÀæPÀluÉ ¤ÃrgÀĪÀ ²æà AiÀÄdÕªÀ®Ì ¥ÀæwµÁ×£À PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ dƯÉÊ 13 gÀAzÀÄ ²æÃUÀ¼ÀÄ DUÀ«Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ »£ÉßAiÀÄ°è
¸À¨sÉ PÀgÉAiÀįÁVzÉJAzÀÄ w½¹zÁÝgÉ.
   ¥ÀƪÀð¨sÁ«¸À¨sÉUÉ
PÀtéªÀÄpAiÀÄ §AzÀÄUÀ¼ÀÄ, D¥ÀÛgÀÄ DUÀ«Ä¹ AiÀıÀ¹é UÉƽ¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ
CzsÀåPÀë gÀªÉÄñÀ fºÀVÃgÀzÁgÀ w½¹zÁÝgÉ.
Please follow and like us:
error