ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೈಕ್ ರಾಲಿ

ಜೆಡಿಎಸ್ ಭಾಗ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ. 

Leave a Reply