ಬದನೆ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಹು ಮೋಹಮದ್

ಕೊಪ್ಪಳದ  

ವ್ಯಾಪರಸ್ತ ಬಾಬ ಪಕ್ರುದ್ದಿನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರ‍್ವಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಬ್ರಮಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ   ಅಲ್ಲಾ ಹು ಮೋಹಮದ್ ಎಂದು ಕಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಬ್ರಮದಿಂದ ತೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply