ವಂಡರ್ ಕಿಡ್ಸ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಹುಡ್ಕೊ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಯ ವಂಡರ್ ಕಿಡ್ಸ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ  ೨- ೩ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿವಿಧ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

Related posts

Leave a Comment