ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ.

ಕೊಪ್ಪಳ-05- ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣು ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆಸಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ, ಮಣ್ಣು
ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಭತ್ತದ

ಬೆಳೆ
ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.

Please follow and like us:
error