ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ದಿನ….

ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ದಿನ….
ಕರವೇಯ ಎರಡು ಬಣಗಳು…ಎಸ್ ಎಫ್ಐ… ಹಾಗೂ

 ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನತೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Leave a Reply