ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೆಗೌಡರ ಭೇಟಿ

ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ, ಕೃಷಿಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ

Leave a Reply