ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ರಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು 
 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿತ್ನಾಳ್ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

Leave a Reply