ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ -ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿನಯ ರಂಗ ತರಬೇತಿ

ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೂದಗುಂಪಾ ಅಮರಾಪುರ
   ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿನಯ ರಂಗ ತರಬೇತಿ  

Please follow and like us:
error