ಏಪ್ರೇಲ್೦೪ ರಿಂದ೩೦ ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾಂದ್ಯಂತ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

Please follow and like us:
error