ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಜಾತ್ರಾಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮಲ್ಲಕಂಭ ಪ್ರದರ್ಶನ.

Please follow and like us:
error