ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾರಡ್ಡಿ ಗಲಬಿ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಲಾನೂರು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾರಡ್ಡಿ ಗಲಬಿ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ  ಗುದ್ನೆಪ್ಪನವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಘದ ಕಾಯ೯ಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ನಿದೇ೯ಶಕರಾಗಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಅಂಗಡಿ, ಚನ್ನಹಬಸಪ್ಪ ಕಾಳಿ, ಮುದೇಗೌಡ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ, ವೆಂಕರಡ್ಡೆಪ್ಪ ಹ್ಯಾಟಿ, ಯಂಕಪ್ಪ ಕ್ವಾರಗಲ್, ಶರೀಫಸಾಬ ಇಟಗಿ, ಗಾಳೆಪ್ಪ ಸುಣಗಾರ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಡ್ಡಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply