ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮತದಾರರ ವಿವರ.

ಕೊಪ್ಪಳ, ಫೆ.೦೪
(ಕ ವಾ) ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ-೨೦೧೬ ಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮತದಾರರ ಮತ್ತು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ
ಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
     ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ೨೫
ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ -೯೩,೫೩೮ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ-೯೧,೧೦೫ ಹಾಗೂ
ಇತರೆ-೦೬ ಜನ ಮತದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ೧,೮೪,೬೪೯ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ೨೧೮
ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ.
     ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರ
ಇಂತಿದೆ. ನಿಲೋಗಲ್ಲ  ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೭ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು,
ಪುರುಷ-೩೧೭೨, ಮಹಿಳೆ ೩೦೨೮ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೬೨೦೦ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ತುಗ್ಗಲದೋಣಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೯ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೩೭೧೪, ಮಹಿಳೆ-೩೬೨೦
ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು೭೩೩೪ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.  ಹನಮನಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೮
ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೩೮೬೫, ಮಹಿಳೆ-೩೬೭೦ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೭೫೩೫
ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೬ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು,
ಪುರುಷ-೩೦೪೯, ಮಹಿಳೆ-೨೮೭೬  ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೫೯೨೫ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.  ಹನಮಸಾಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೪ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೫೮೫೧, ಮಹಿಳೆ-೬೦೯೬
ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೧೧೯೪೭ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.   ಕಬ್ಬರಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟು ೦೭ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೨೯೦೪, ಮಹಿಳೆ-೨೭೯೧ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೫೬೯೫
ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.   ಕಾಟಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೭ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು,
ಪುರುಷ-೩೦೧೦, ಮಹಿಳೆ-೨೮೨೨  ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೫೮೩೨ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.   ಹೂಲಗೇರಾ
ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೩೦೧೦, ಮಹಿಳೆ-೩೧೨೫
ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೬೧೩೫ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.    ಕುಂಭಳಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟು ೦೯ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೪೦೭೫, ಮಹಿಳೆ-೩೮೩೯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೭೯೧೪
ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.   ಬೆನಕನಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೦ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು,
ಪುರುಷ-೪೦೨೨, ಮಹಿಳೆ-೩೮೪೯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೭೮೭೧ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.  ಯರಗೇರಾ
ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೯ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೪೦೭೪, ಮಹಿಳೆ-೩೮೧೫
ಹಾಗೂ ಇತರೆ-೦೧ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೭೮೯೦ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.   ಅಡವಿಭಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೭ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೩೩೩೨, ಮಹಿಳೆ-೩೨೦೪ ಹಾಗೂ
ಇತರೆ-೦೧  ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೬೫೩೭ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.   ಚಳಗೇರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೯ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೪೦೫೯, ಮಹಿಳೆ-೩೯೪೧ ಸೇರಿದಂತೆ
ಒಟ್ಟು ೮೦೦೦ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.   ಕ್ಯಾದಿಗುಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೯
ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೪೩೧೬, ಮಹಿಳೆ-೪೧೯೨ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೮೫೦೮
ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.   ಬಿಜಕಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೦ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು,
ಪುರುಷ-೪೪೭೭, ಮಹಿಳೆ-೪೩೩೮ ಹಾಗೂ ಇತರೆ-೦೧ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೮೮೧೬ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.  
ಕಂದಕೂರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೩೫೮೭,
ಮಹಿಳೆ-೩೩೯೬ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೬೯೮೩ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ತಳುವಗೇರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೭ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೩೧೬೭, ಮಹಿಳೆ-೩೦೧೩ ಹಾಗೂ
ಇತರೆ-೦೧ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೬೧೮೧ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.   ಕೊರಡಕೇರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೯ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೩೫೦೩, ಮಹಿಳೆ-೩೨೮೦ ಸೇರಿದಂತೆ
ಒಟ್ಟು ೬೭೮೩  ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರೇಮನ್ನಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೯
ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೪೦೧೭, ಮಹಿಳೆ-೪೦೪೪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ-೦೧ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು  ೮೦೬೨
ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಮುದೇನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೦ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು,
ಪುರುಷ-೩೮೪೪, ಮಹಿಳೆ-೩೯೧೫ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೭೭೫೯ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.   ದೋಟಿಹಾಳ
ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೦ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೪೪೪೪, ಮಹಿಳೆ-೪೩೧೯
ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೮೭೬೩ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಜುಮ್ಲಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು
೧೧ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೩೬೨೧, ಮಹಿಳೆ-೩೬೬೪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ-೦೧ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 
೭೨೮೬ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿಯಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೮
ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೩೩೭೮, ಮಹಿಳೆ-೩೩೩೭ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೬೭೧೫
ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳಮಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು,
ಪುರುಷ-೩೪೦೩, ಮಹಿಳೆ-೩೩೧೩ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೬೭೧೬ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಮಣೇದಾಳ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೦೯ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಪುರುಷ-೩೬೪೪, ಮಹಿಳೆ-೩೬೧೮ ಸೇರಿದಂತೆ
ಒಟ್ಟು ೭೨೬೨ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Please follow and like us:
error