ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ ಕುಳಿತ ಗಣಪ

ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಟಚಪ್…

ಕಳೆದ ಸಲದಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಲಾವಿದ

ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ….
100 ರೂ ದಿಂದ 8000 ರೂ ತನಕ ಒಂದೊಂದು ಗಣಪ

Please follow and like us:
error