ಸಾಧಿಕ್ ಅಲಿಯವರಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಲೋಕದರ್ಶನ ಪತ್ರಿಕೆಯ  ಸಾಧಿಕ್ ಅಲಿಯವರಿಗೆ  ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು

Please follow and like us:
error