ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗನ ಕೊಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಳೆ ಜೂನ್ ೨೯ ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಬಂದ್ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.

ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗನ ಕೊಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಳೆ ಜೂನ್ ೨೯ ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಬಂದ್ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.

Leave a Reply