ನಾಳೆ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ

ನಾಳೆ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು  ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ

Leave a Reply