ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು – ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು

  Karadi
Sanganna Amarappa                                           60405
 Pradeep
V Malipatil Kavaloorgoudra                               20719
 K
Basavaraj Bhimappa Hitnal                                           47917
 Sharanagouda
Neelanagouda Patil                                       822
 H M
Ehesanullaha Patel                                                      244
 Nirmala
Mallikarjun Hadapad                                              272
 Karadi
Basavaraj Shankrappa Vaddarahatti                        508
 Mansoor
Basha R                                                               251
 Karate
Mounesh                                                                 346
 Yamanoorappa
Mariyappa Pundagoudar                            248
 Ramulu
( Apanaram)                                                           258
 Vittappa
Gorantli                                                                662
 Sanna
Moulasab                                                                 716
 Hiremath
Sangamesh Shekharayya                                     1252

                                                                                       134620  

Please follow and like us:
error