ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಚಿಂತನ ಸಮಾವೇಶ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನುಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಚಿಂತನ ಸಮಾವೇಶದ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು

 

Related posts

Leave a Comment