ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಅನ್ನ ಅಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಜನಾಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು.

Related posts

Leave a Comment