ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕನಾ೯ಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಯುವ ಘಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾಪ೯ಣೆ.

Related posts

Leave a Comment