ಭರ್ಜರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ…

ರಸ್ತೆಗುಂಟ ಹಾಕಿರುವ ಲ್ೈಟ್ ಗಳು…. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ನಗರ ಝಗಮಗಿಸುತ್ತದೆ…

Leave a Reply