ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ

PÉÆ¥Àà¼À :  ದಿ.9  gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ f¯Áè PÁAUÉæøÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è
ªÀiÁf ¥ÀæzÁ¤ ¢ªÀAUÀvÀ ²æêÀÄw EA¢gÁUÁA¢üAiÀĪÀgÀ d£Àä ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß
DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. f¯ÁèzsÀåPÀëgÁzÀ PÉ. §¸ÀªÀgÁd »mÁß¼À, gÁWÀªÉÃAzÀæ »mÁß¼À, ±ÁAvÀtÚ
ªÀÄÄzÀUÀ¯ï, J¸ï.©. £ÁUÀgÀ½î, dÄ®Äè SÁzÀj, ªÀÄzÁð£À° CqÉتÁ°, C¥ÀìgÀ¸Á§,
zÁåªÀÄtÚ a®ªÁqÀV, UÀ«¹zÀÝ¥Àà PÀAzÁj, EA¢gÁ ¨Á«PÀnÖ, eÁQÃgÀ Q¯ÉèzÁgÀ, ªÀiÁ¤é
¥ÁµÁ, ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ºÀÄqÉÃd°, ²ªÁ£ÀAzÀ ºÉÆzÀÆègÀ, ªÀÄĤgï ¹¢ÝQ, ªÉÊd£ÁxÀ ¢ªÀlgÀ,
£ÁUÀgÁd §¼Áîj, ¥Àæ±ÁAvÀ gÁAiÀÄPÀgÀ, ªÉÄʧƧ CgÀUÀAf, ¸ÀgÉÆÃeÁ ¨sÁPÀ¼É,
¸ÀĪÀÄAUÀ® PÀ°ð, £ÀÆgÀeÁ ¨ÉÃUÀA, CPÀÛgÀ ¥sÁgÀÄQ , ªÀPÁÛgÀ CPÀâgÀ ¥ÁµÁ ¥À®Ö£ï E£ÀÄß
C£ÉÃPÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ    
Please follow and like us:
error