ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಸಭೆ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ : ಸಂ/ಪೌನಿ/ಎಂ.ಆರ್.ಸಿ./ಸಿ.ಆರ್-೮೩/೨೦೧೦-೧೧ ದಿನಾಂಕ : ೦೯-೦೫-೨೦೧೩ ರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕರಣ-೪ ರನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ನಿಯಮ ೨೦೦೯ ರಂತೆ ನಗರಸಭೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು  www.koppalcity.gov.in/sites/koppalcity.gov.in/files/koppal_PDL.pdf  ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ   ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಬಿ.ಎಂ. ಅಶ್ವಿನಿ  ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Please follow and like us:
error