ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸಕ್ಕರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಸಂಭ್ರಮ

Leave a Reply