ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

ಮೆಕ್ಕಾದ ಹೊರವಲಯದ ನೂರ್ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಾ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

Leave a Reply