ಕೋಮು ಸ್ೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆ.. ೪ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

ತಿಂಥಿಣಿಯಲ್ಲಿ ೨೭,೨೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಸ್ೌಹರ್ದ ಸಂಭ್ರಮ .. ಕೆ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ. ವಿಠ್ಠಪ್ಪ ಗೊರಂಟ್ಲಿ, ಬಿ ಪಿರ್ ಬಾಷಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ

Leave a Reply