ನಮ್ಮೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗಣೇಶಭಾಗ್ಯನಗರದ ಸಾವಜಿ ಜನಾಂಗದವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ನೇವ್ಯೆದ್ಯ ?

ಮಟನ್ , ಚಿಕನ್, ಕೀಮಾ, ತತ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ !

Leave a Reply