ಆರೀಫ್ ಅಭಿನಂದನೆ – ಕಾವ್ಯ ಭೂಮಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರೀಫ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ಭೂಮಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು

Please follow and like us:
error