ಕನಕದಾಸರ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ

ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿಯ ಕನಕದಾಸರ ವೃತ್ತ ದಲ್ಲಿನ ಕನಕದಾಸರ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ 

Related posts

Leave a Comment