ಗಂಡ ನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ … ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಗಂಡ ನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಗಲಿ

ಮಕ್ಕಳು ಮಡದಿ ಮರೆತು ಇನ್ನೋಬ್ಬಳೋಂದಿಗೆ ಇರುವ ಗಂಡ ನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲು ಪತ್ನಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ

Leave a Reply