ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ಯ ದಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕೋಟಿ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಯಜ್ಞ ಸಾಂಗತಾ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 
ದಿನಾಂಕ 13,14 ಮತ್ತು 15ನೇ ಏಪ್ರಿಲೆ 2014
ಶ್ರೀ ಮದ್ಯೋಗೀಶ್ವರ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 
ಪ್ರಶಾಂತ ಬಡಾವಣೆ ಕೊಪ್ಪಳ
Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment