ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ೩೪೪ನೇ ಆರಾಧನೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ -01- ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ೩೪೪ನೇ ಆರಾಧನೆಯ ರಥೋತ್ಸವ.

Related posts

Leave a Comment