ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಸಾವು

ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದನ ಮೇಯಿಸಲು ಹೊಗಿದ್ದ. ಚೊಟಂಬಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಮ್ರತರು
Alavandi taluk halavalli. ..chotambi 65 year. ..kirankunar 10 year

Related posts

Leave a Comment