ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಸಾವು

ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದನ ಮೇಯಿಸಲು ಹೊಗಿದ್ದ. ಚೊಟಂಬಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಮ್ರತರು
Alavandi taluk halavalli. ..chotambi 65 year. ..kirankunar 10 year

Please follow and like us:
error