ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ !

ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಜಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ
-ಸಿರಾಜ್ ಬಿಸರಳ್ಳಿ

Leave a Reply