ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಜನಾಬ ರೋಷನಬೇಗ್ ಜಿಯವರಿಗೆ 62 ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ADVT 
ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಜನಾಬ ರೋಷನಬೇಗ್ ಜಿಯವರಿಗೆ 62 ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.. ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು…..

ಶುಭ ಕೋರುವವರು 
ಕೆ.ಎಂ.ಸಯ್ಯದ್ 
ಅದ್ಯಕ್ಷರು
 ಸಯ್ಯದ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಕೊಪ್ಪಳ

Leave a Reply