371ನೇ ಕಲಂ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಲೇಬೇಕು….
ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದ 371ನೇ ಕಲಂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಂ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಪಡೆದೇ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪುನರುಚ್ಛರಿಸಿದರು

Please follow and like us:
error