ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ-೨೦೧೨

 ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್‌ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಡನೆ
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ರೋಗವು ಸಹ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕವು ದಿನಾಂಕ ೧/೯/೨೦೦೮ ರಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಎನ್.ಎ.ಸಿ.ಪಿ-೩ ರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್‌ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು :

ಸಮಗ್ರ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ.)
೧. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೬ ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ. ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚಕರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ಹರಡುವ ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ೧ ಸಂಚಾರಿ ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ. ಕೇಂದ್ರವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕೇಂದ್ರವು ಸಾರಿಗೆ-ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ಹರಡುವ ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ (ಐ.ಇ.ಸಿ) ದ ಮೂಲಕ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
೨. ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ. ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಢಾಭಾಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ಹರಡುವ ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ (ಐ.ಇ.ಸಿ) ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
೩. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ೪೨ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ಹರಡುವ ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎ.ಆರ್.ಟಿ. ಕೇಂದ್ರ
ಕೊಪ್ಪಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎ.ಆರ್.ಟಿ. ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ಹರಡುವ, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ-೪ ಕಣಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎ.ಆರ್.ಟಿ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡಿ ಸೋಂಕಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಪ ಎ.ಆರ್.ಟಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಉಪವಿಭಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಂಗಾವತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ೧ ಉಪ ಎ.ಆರ್.ಟಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ಹರಡುವ, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು  ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಎ.ಆರ್.ಟಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಪ ಎ.ಆರ್.ಟಿ. ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ,  ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕನಕಗಿರಿ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ತಾವರಗೇರಾ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುಕನೂರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಲಬುರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ತಲಾ ೧ ಉಪ ಎ.ಆರ್.ಟಿ. ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ಹರಡುವ, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು  ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಎ.ಆರ್.ಟಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಂಗಾವತಿಂiಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕೂ ತಾಲೂಕುಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕ, ಗೀ-ಗೀ ಪದ ಹಾಗೂ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ ಏಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಬರಹ, ಆಟೋ ಟಾಪ್ ಬರಹ, ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಹಾಗೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ ಏಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಂಟರ್‌ವೆನ್‌ಷನ್ (ಟಿ.ಐ.)- ಸಂರಕ್ಷ
ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ಉಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಪುರುಷರು, ವಲಸೆಹೋಗುವವರು, ಲೈಂಗಿಕ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವವರು, ಯುವಜನತೆ ಇತರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ೪ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯ್ದ ೧೩ ಹಳ್ಳಿಗಳ್ಳಲ್ಲಿ ೧೪೫೫ ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಮಹಿಳೆಯರೊಡನೆ ಮತ್ತು ೭೪೦ ಪರುಷ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳೊಡನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ :-
೧.    ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್, ಲೈಂಗಿಕ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡೋಂ-ನಿರೋದ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.
೨.    ಲೈಂಗಿಕ ಸೋಂಕುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಡನೆ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು.
೩.    ನಿರೋದ್ ವಿತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.
೪.    ಪ್ರತೀ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸೋಂಕಿಗೆ ನಿರಂತರ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀ ಆರುತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಚ್‌ಐವಿ ರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುವುದು.
೫.    ಎಚ್‌ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏ.ಆರ್.ಟಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು.
೬.    ಎಚ್‌ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.

ಸಮುದಾಯ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ)- ಆಶಾಜ್ಯೋತಿ ಸಂರಕ್ಷ
ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವಾದಿ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎ.ಆರ್.ಟಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಎಆರ್.ಟಿ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ (ಡಿ.ಐ.ಸಿ)- ನವಜ್ಯೋತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ ಸೊಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನೀಡುವುದು, ಎ.ಆರ್.ಟಿ. ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಎ.ಆರ್.ಟಿ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು  ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಾತ್ರ:
ಈ ವರ್ಷ ” ಸೊನ್ನೆಗೆ ತನ್ನಿ ” ಎಂಬ ಧೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಸರ್ಕಾರದ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತರುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯವಾಗದಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.

District
Aids Prevention & Control Unit, Koppal
Taluka Wise Fecility List
KOPPAL Tq
GANGAVATHI Tq
KUSTAGI Tq
YALBURGA Tq
Integrated Counselling and Testing Centers (ICTC)
1
Mobile ICTC Koppal
6
SDH Gangavathi
10
GH Kustagi
13
GH Yelburga
2
DH Koppal ICTC
7
CHC Sriramanagara
11
PHC Hanumasagar
14
CHC Mangaluru
3
DH Koppal PPTCT
8
CHC Karatagi
12
PHC Tavaragera
15
CHC Kukanuru
4
GH Munirabad
9
CHC Kanakagiri
16
CHC H.V. Kunta
5
CHC Hiresindhogi
24X7 PHCs (FICTCs)
1
PHC Kinnal
11
PHC Anegundi
22
PHC Chalagera
29
PHC Sangnal
2
PHC Irakalgada
12
PHC Venkatagiri
23
PHC Dotihal
30
PHC Mudhol
3
PHC BhagyaNagar
13
PHC Sangapur
24
PHC Hanumanal
31
PHC Bandihal
4
PHC Kukanapalli
14
PHC Gvt Urban
25
PHC H.Gonnagara
32
PHC Bollotagi
5
PHC Indaragi
15
PHC Hosakera
26
PHC Hulagera
33
PHC Bevoor
6
PHC Hitnal
16
PHC Musturu
27
PHC Mudenur
34
PHC Hirebomnal
7
PHC Ginigera
17
PHC Siddapura
28
PHC H.Mannapura
35
PHC Itagi
8
PHC Kawloor
18
PHC Budugumpa
36
PHC Chikenkoppa
9
PHC Alawandi
19
PHC Bennuru
37
PHC Bannikoppa
10
PHC Betageri
20
PHC Muslapura
38
PHC MH Talakal
21
PHC Navli
39
PHC Benkal
40
PHC Gunnal
41
PHC Gandal
42
PHC Vajrabandi
ART Center
1
DH Koppal
1
SDH Gangavathi
Link ART Center +   
( LAC + )
1
SDH Gangavathi
2
GH Kustagi
3
CHC Karatagi
Link ART Center 
( LAC )
1
CHC Hiresindogi
2
CHC Kanakagiri
3
GH Yelburga
4
CHC Tavaragera
5
CHC Kukanuru
Designated STI / RTI Clinis (DSRC)
1
DH Koppal
2
SDH Gangavathi
NGOs
1
Target
Intervention-Samraksha
4
Blood Bank-            Gopy Blood Bank
5
CCC – Ashajyoti
2
Drop In Center-Navajyoti
Network

L.¹.n.¹. PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥ÀlÖªÀgÀ «ªÀgÀ
J¦æ¯ï-2011 jAzÀ ªÀiÁZïð-2012
gÀªÀgÉUÉ
vÁ®ÆPÁ
¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀÄ
UÀ©üðt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ
MlÄÖ
PÉÆ¥Àà¼À
¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ
9255
8672
17927
¥Á¹nªï §A¢gÀĪÀªÀgÀÄ
417
19
436
UÀAUÁªÀw
¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ
7927
11225
19149
¥Á¹nªï §A¢gÀĪÀªÀgÀÄ
441
45
487
PÀĵÀÖV
¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ
5989
6520
12503
¥Á¹nªï §A¢gÀĪÀªÀgÀÄ
215
13
228
AiÀÄ®§ÄUÁð
¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ
5715
6738
12453
¥Á¹nªï §A¢gÀĪÀªÀgÀÄ
175
10
185
PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè
¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ
28886
33155
62041
¥Á¹nªï
§A¢gÀĪÀªÀgÀÄ
1248
87
1335
J¦æ¯ï-2012 jAzÀ CPÉÆÖçgï-2012
gÀªÀgÉUÉ
vÁ®ÆPÁ
¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀÄ
UÀ©üðt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ
MlÄÖ
PÉÆ¥Àà¼À
¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ
6903
4997
11900
¥Á¹nªï §A¢gÀĪÀªÀgÀÄ
258
10
268
UÀAUÁªÀw
¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ
4909
6226
11135
¥Á¹nªï §A¢gÀĪÀªÀgÀÄ
276
18
294
PÀĵÀÖV
¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ
3620
3758
7378
¥Á¹nªï §A¢gÀĪÀªÀgÀÄ
147
5
152
AiÀÄ®§ÄUÁð
¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ
3478
4094
7572
¥Á¹nªï §A¢gÀĪÀªÀgÀÄ
115
14
129
PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè
¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ
18910
19075
37985
¥Á¹nªï
§A¢gÀĪÀªÀgÀÄ
796
47
843
J.Dgï.n. PÉÃAzÀæzÀ°è £ÉÆÃAzÀt ªÀÄvÀÄÛ aQvÉì
¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀ «ªÀgÀ
vÁ®ÆPÁ
¦æ-J.Dgï.n.
D£ï J.Dgï.n.
C¯Éʪï D£ï J.Dgï.n.
PÉÆ¥Àà¼À
2145
1363
988
UÀAUÁªÀw
2637
1717
1100
PÀĵÀÖV
1055
723
482
AiÀÄ®§ÄUÁð
935
577
368
PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè
6772
4380
2938

Please follow and like us:
error