ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ,ಸಯ್ಯದ್

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ  ಕೆ.ಎಂ,ಸಯ್ಯದ್

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ  ಕೆ.ಎಂ,ಸಯ್ಯದ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಯ್ಯದ್ ಪೌಂಡೇಷನ್

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು.. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಸಯ್ಯದ್ ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಸಯ್ಯದ್ ಪೌಂಡೇಷನ್ ಕೊಪ್ಪಳ

Posted by Kannadanet on Saturday, October 26, 2019

Please follow and like us:

Related posts