ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕಾಟನ್ ಪಾಷಾ

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು 

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕಾಟನ್ ಪಾಷಾ,

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ,ಕೊಪ್ಪಳ

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು.. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಾಷಾ ಕಾಟನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಪ್ಪಳ

Posted by Kannadanet on Saturday, October 26, 2019

Related posts