ಶ್ರೀ ಮರುಳಸಿಧ್ದೆಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ 


​ಕೊಪ್ಪಳದ ಅಳವಂಡಿಯ ಶ್ರೀ ಮರುಳಸಿಧ್ದೆಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

Leave a Reply