ರೀ.. ರೀ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ … ಇನ್ನು ಮಲಗಿದಿರಲ್ಲಾ ..? ಎದ್ದೇಳಿ.

​ಹೀರೆಸಿಂದೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ಯೂ. ರೀ.. ರೀ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ … ಇನ್ನು ಮಲಗಿದಿರಲ್ಲಾ ..? ಎದ್ದೇಳಿ.

Leave a Reply