ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ  ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಗಂಗಾವತಿ

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು.. ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಗಂಗಾವತಿ

Posted by Kannadanet on Saturday, October 26, 2019

advertorial

Please follow and like us:

Related posts