ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೀಡನಾಳ

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೀಡನಾಳ

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೀಡನಾಳ

ಜಲವರ್ದಿನಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್, ಕೊಪ್ಪಳ

https://www.facebook.com/kannadanet/videos/1048922478780678/

Please follow and like us:
error