ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೀಡನಾಳ

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೀಡನಾಳ

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೀಡನಾಳ

ಜಲವರ್ದಿನಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್, ಕೊಪ್ಪಳ

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೀಡನಾಳ ಜಲವರ್ದಿನಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪಳ

Posted by Kannadanet on Saturday, October 26, 2019

Related posts